مقایسه برخی صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و دوام عمر گل‌های شاخه بریده رز رقم grand prix با کاربرد پوتریسین، اسپرمین و اسپرمیدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم باغبانی، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

چکیده

طول عمر گل‌های بریده نقش مهمی در ارزش اقتصادی صنعت گلکاری بازی می‌کند. در این تحقیق اثرات پوتریسین، اسپرمین و اسپرمیدین روی گل‌های شاخه بریده رز مورد بررسی قرارگرفت.  پوتریسین، اسپرمین و اسپرمیدین هر یک در دو سطح(100 و 200 میلی‌گرم در لیتر) در ترکیب با نانو ذرات نقره 3 میلی‌گرم در لیتر و ساکارز 3 درصد مورد استفاده قرارگرفتند. طرح آماری این آزمایش کاملاً تصادفی بود. صفاتی مانند فعالیت آنزیم سوپر اکسید دیسموتاز، حجم محلول جذب شده، کلروفیل کل برگ و عمر گلجایی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که تیمار اسپرمین در سطح  200 میلی گرم موجب افزایش فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز، حجم محلول جذب شده، کلروفیل کل برگ و عمر گلجایی می‌شود. 

کلیدواژه‌ها