اثر کاربرد پیش از برداشت گلوتامین، آرژنین و فنیل‌آلانین بر رنگریزه‌های گیاهی، فعالیت آنزیمی و ماندگاری گل ژربرا رقم sorbet روی بوته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ‌التحصیل کارشناسی‌ارشد، گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار

2 علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گرمسار، ایران

چکیده

به منظور بررسی کاربرد محلول‌پاشی پیش از برداشت گلوتامین، آرژنین و فنیل‌آلانین بر رنگریزه‌های گیاهی، فعالیت آنزیمی و ماندگاری گل ژربرا رقم sorbet روی بوته، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 7 تیمار و در 3 تکرار و هر تکرار حاوی 3 گلدان گل ژربرا رقم sorbet در گلخانه‌ای تجاری واقع در شهرستان پاکدشت در بهار سال 1395 انجام شد. تیمارها عبارت بودند از گلوتامین، آرژنین و فنیل‌آلانین هرکدام با دو غلظت 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر که در نهایت با تیمار شاهد(آب مقطر) مورد مقایسه قرار گرفتند. صفاتی چون وزن تر، ارتفاع ساقه گل‌دهنده، خمیدگی گردن گل، شاخص ثبات غشاء سلول، آنتوسیانین گلبرگ، کلروفیل کل برگ، فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز و سوپراکسید دیسموتاز و ماندگاری گل روی بوته در روز پایانی اندازه‌گیری و از نظر آماری ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که تیمار گلوتامین با غلظت 100 میلی‌گرم در لیتر بیشترین تأثیر را بر خصوصیات کیفی و ماندگاری گل روی بوته داشت و کمترین میزان خمیدگی گردن گل با این تیمار مشاهده شد. تیمار گلوتامین با غلظت 100 میلی‌گرم در لیتر با 20 روز، بیشترین و شاهد با 14 روز، کمترین ماندگاری گل روی بوته را داشتند. 

کلیدواژه‌ها