بررسی اثر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی چند بسترکشت آلی و معدنی بر رشد گیاه آپارتمانی Dracaena fragrans 'Lemon Lime'

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

به منظور بررسی قابلیت جایگزینی بستر کشت پیت ماس با بسترهای کشت جدید و ارزان قیمت حاصل از ضایعات آلی و مواد معدنی مختلف، پژوهشی روی گیاه گلدانی و برگ زینتی دراسنافراگرنس رقم Lemon Lime صورت گرفت. از آن جایی که بسترهای کشت مناسب از مهمترین نهاده ها برای پرورش گیاهان گلدانی می باشد در این تحقیق نسبت های مختلف پیت ماس،کمپوست زباله شهری و پالم پیت در ترکیب با پرلیت و زئولیت تیمارهای به کار رفته در این پژوهش را تشکیل دادند و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این بسترها و همچنین شاخص های رشدی گیاه اندازه گیری شد. بر اساس این آزمایش، بهترین رشد گیاهان به تیمارهای 50% پیت ماس + 50% زئولیت، 25% پالم پیت + 25% کمپوست زباله شهری + 25% پرلیت + 25% زئولیت و 50% پیت ماس + 25% پرلیت + 25% زئولیت تعلق داشت که به علت دسترسی آسان و قیمت بسیار پایین کمپوست زباله شهری، پالم پیت و زئولیت می توانند به جای بستر کشت وارداتی، 50% پیت ماس + 50% پرلیت، مورد استفاده قرار گیرند. همچنین با توجه به نتایج، می توان از کانی زئولیت به عنوان یک جزء معدنی و جایگزینی مناسب تر نسبت به پرلیت در ترکیب با پیت ماس و یا سایر مواد آلی و یا حتی به عنوان یک بستر کشت مجزا در پرورش این گیاه و سایر گیاهان برگ زینتی در کشور استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها