بیوسیستماتیک و فیلوژنی مولکولی (Cousinia sect. Lachnosphaerae (Asteraceae در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 بخش گیاهشناسی، موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، تهران، ایران

3 دانشجو

چکیده

Cousinia sect. Lachnosphaerae در ایران شامل گروهی کوچک از گونه‌های علفی با اشکال حدواسط است. در این مطالعه، نمونه‌هایی از مناطق مختلف پراکنش آن جمع آوری و مورد بررسی‌های مورفولوژی و مولکولی قرار گرفت. آنالیز‌های پارسیمونی (Maximum Parsimony) و بایسی (Bayesian) داده‌های دو مارکر هسته‌ای ITS و ETS نشان داد که گونه‌های این بخش همگی گروهی تک نیا را تشکیل می‌دهند. نتایج نشان داد که مارکر ETS قابلیت بیشتری نسبت به ITS در تفکیک گونه‌ها و گروه‌های نزدیک به هم دارد. گروه‌های بازیابی شده در آنالیز مارکرهای ETS و ETS + ITS الگوی جغرافیایی مشخصی را نشان داد. این الگو به صورت شاخه‌ای شامل دو نمونه از گونه lachnosphaera C. از شمال شرقی ایران، شاخه‌ای دوم شامل سه نمونه از گونه eriobasis C. از مناطق مرکزی ایران و شاخه سوم شامل سه گونه gabriellaeC.، chrysochloraC. وgedrosiaca C. از شرق و جنوب شرقی ایران بود. نتایج بدست آمده در کنار سایر شواهد، تعداد گونه‌های پذیرفته شده این بخش در ایران را به سه گونه کاهش داد.

کلیدواژه‌ها