بررسی اثر عصاره الکلی پیاز نرگس بر فراموشی ناشی از اتانول در موش‌های بزرگ صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 استادیار گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

4 دانشجو

چکیده

مقدمه: استیل کولین استراز از جمله آنزیم‏های مهم جهت شکستن استیل کولین می‌باشد که مهار آن نقش مهمی را در بهبود حافظه بازی می‏کند. گالانتامین که از گیاهان تیره نرگس به‏ دست می‏آید، یک آلکالوئید موثر برای مهار استیل کولین استراز به شمار می‌‏رود. هدف: هدف از این مطالعه پیدا کردن دارویی غیر شیمیایی برای بهبود حافظه می‏باشد. روش بررسی: در این مطالعه از روش اجتنابی مهاری (غیر فعال) با مدل Step-through که یک روش پذیرفته شده برای بررسی حافظه در موش‏های صحرایی نر نژاد ویستار می‏باشد، استفاده شد. بدین ترتیب که با استفاده از اتانول، حافظه تخریب شد و سپس تاثیر عصاره الکلی پیاز گیاه نرگس، بر روی حافظه تخریب شده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: یافته‌ها نشان داد که دوز 8 میلی‏گرم بر کیلوگرم از عصاره الکلی پیاز گیاه نرگس می‏تواند منجر به بازگشت حافظه تخریب شده توسط اتانول شود. نتیجه گیری: به نظر می‏رسد گالانتامین موجود در عصاره گیاه نرگس از طریق مهار استیل کولین استراز می‏تواند منجر به بهبود حافظه در رت‌ها شود.

کلیدواژه‌ها