بازنگری در وضعیت گونه‌های جنسL. Trigonella (بخشه Bucerates Boiss.) در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران شمال، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، تهران، ایران

2 دانشجو

چکیده

شنبلیله (Trigonella L.)، یکی از جنس‌های زراعی و مرتعی تیره بقولات (Fabaceae) مشتمل بر گونه­هایی با برگ­های مرکب سه برگچه‌ای است. بخشه Bucerates، بزرگترین بخشه و با حضور ۱۰ گونه در ایران می‌باشد. باتوجه به شباهت‌های مشاهده شده در صفات ریخت شناسی جام گل دراین بخشه با جنس Medicago، مطالعه فنتیکی ۱۲ گونه از جنسTrigonella، ۶ گونه از جنس Medicago، ۱ گونه از جنس Melilotus، و ۱ گونه از جنس Trifolium، انجام گرفت. تاکسونومی عددی با استفاده از ۶۰ صفت ریخت شناسی در۲۰ گونه مذکور انجام گرفت. تجزیه خوشه‌ای به روش Average linkage، دو گروه اصلی را مشخص نمود. گونه Melilotus officinalis و گونه Trifolium scabrumهرکدام در شاخه‌های مجزا از سایرگونه‌ها قرار گرفتند. گونه­های بخشه Bucerates یک گروه مجزا از سایرگونه‌های جنسTrigonellaرا تشکیلدادند و براساس مشابهت در صفات ریخت شناسی جام گل و وجود مکانیسم گرده افشانی در مجاورتجنسMedicagoقرار گرفتند که احتمال انتقال گونه‌های این بخشه را در جنس Medicago قوت می‌بخشد. کرکداری کاسه گل و رگبندی سطح نیام از مهمترین صفات در تفکیک گونه‌ی T. geminiflora، از گونه T. monantha می‌باشد که سابقاَ به عنوان زیر گونه‌ی گونه مذکور معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها