مطالعه فیلوژنتیکی جنس Rumex L. (Polygonaceae) در ایران براساس توالی ITS از DNA هسته‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

3 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، تهران، ایران

4 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،تهران، ایران

5 دانشجو

چکیده

جنس Rumex L. با بیش از 200 گونه در جهان، یکی از جنس‌های بزرگ خانواده Polygonaceae است. این جنس در ایران دارای 24 گونه بوده که پراکنش جغرافیایی وسیعی در کشور دارند. در این تحقیق به منظور بررسی فیلوژنی گونه‌های جنس Rumexدر ایران از توالی nrDNA ITS استفاده شد. براساس داده‌های حاصل، جنس Rumexبه احتمال زیاد مونوفیلتیک است. همچنین در کلادوگرام‌های حاصل، گونه‌های زیرجنس Rumexیک کلاد مجزا را تشکیل می‌دهند. ولی زیرجنس Acetosellaبه صورت یک کلاد مجزا مشاهده نمی‌شود و گونه‌های آن در بین گونه‌های زیرجنس Acetosaقرار می‌گیرند. بنابراین رده بندی کنونی جنس Rumexدقیق نیست و نیاز به بازبینی و مطالعات بیشتری دارد. 

کلیدواژه‌ها