تاثیر پاشش سیتوکینین و آبسیزیک اسید بر محتوای کاتیونی دو رقم گندم نان تحت شرایط تنش خشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه فیزیولوژی مولکولی، مؤسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی ایران، کرج، ایران

3 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشجو

چکیده

به منظور ارزیابی دو رقم حساس(MV-17) و متحمل به خشکی (Pishgam) گندم در شرایط شاهد (آبیاری کامل) و‌ کم آبیاری (قطع آبیاری در مرحله رسیدن دانه، از مرحله بوتینگ تا زمان رسیدگی فیزیولوژیکی)، آزمایشی در قالب کرتهای دو بار خرد شده بر مبنای طرح پایه بلوک­های کاملا تصادفی و در سه تکرار انجام شده و تیمارهای هورمونی سیتوکینین و آبسیزیک اسید در تیمارهای شاهد و تنش بر طبق غلظت هورمونی مناسب و برنامه زمان بندی شده، اعمال شد. نمونه گیری‌ها 21 روز بعداز گل دهی انجام گردیده و در این طرح تاکید بر بررسی محتوای کاتیونی یون‌های سدیم، آمونیوم، پتاسیم، منگنز، کلسیم، منیزیم، آهن و روی به صورت کمی بوده است. نتایج نشان داد، تاثیر تنش بر میزان تمامی کاتیون­ها در سطح 1درصد معنی دار بود. تاثیر واریته بر میزان سدیم و روی در سطح 1 درصد و بر میزان آمونیاک و آهن در سطح 5 درصد نیز معنی دار بود و تاثیر واریته بر میزان سایر کاتیون‌ها از نظر آماری معنی دار نبود. همچنین مقایسه میانگین اثرات ساده، بیشبود جذب عناصر سدیم و آمونیوم در شرایط تنش و سایر عناصر در شرایط کنترل را نشان داد. از طرفی، بین واریته‌ها از لحاظ میزان جذب عناصر، اختلافاتی در جذب سدیم، آمونیوم، آهن و روی مشاهده گردید بطوریکه رقم پیشگام با جذب کمتر سدیم و آمونیاک و جذب بیشتر آهن و روی، نسبت به رقم دیگر متفاوت شد.

کلیدواژه‌ها