بررسی تنوع ژنتیکی بنفشه‌ آفریقایی با استفاده از مارکر مولکولی RAPD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران

2 گروه زیست‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، رودهن، ایران

3 دانشجو

چکیده

به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و ارزیابی ارقام مطرح بنفشه­ی آفریقایی(Saintpauli ionantha) در سطح مولکولی از نشانگر RAPD استفاده شد. در این تحقیق 6 ژنوتیپ با 8 آغازگر مورد ارزیابی قرار گرفتند. از 8 آغازگر آزمایش شده روی DNA ژنومی 180 باند تولید شد که 163 باند پلی مورف و 17 باند باقیمانده منومورف بودند. اندازه­ی قطعات DNA تولید شده بین bp300 تا kb4 بود. آغازگرC  10mer کمترین باند و آغازگر 10mer E بیشترین تعداد باند را تولید کرد. باندهای تولید شده برای آنالیزهای استاتیک مورد استفاده قرار گرفتند. محاسبات آماری براساس ضریب تشابه جاکارد و گروه­بندی به روش دایس با استفاده از نرم­افزار2/02  Ntsys ver انجام شد. تشابه ژنتیکی بین 57/0 تا 72/0 بوده و ضریب جاکارد بین دندروگرام و ماتریس تشابه 85/0 به دست آمد که نشان دهنده برازش مناسب دندروگرام به ماتریس تشابه بوده است. این آزمایش نشان داد که نشانگر RAPD برای بررسی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپ‌های بنفشه­آفریقایی یک تکنیک موثر و مفید است.

کلیدواژه‌ها