بررسی جداکشت‌های مختلف بر باززایی گیاه بگونیا Begonia

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

گیاه بگونیا (Begonia SPP_ از خانواده Begonia Ceae که در این تیره 1200 گونه جود دارد. گونه ای که در این پژوهش انجام شده از نوع بگونیای ریشه افشان و حالت بوته ای و از نوع همیشه گلدار است و در 5 رقم (سفید، زرد، نارنجی، قرمز، هیبرید) برای دست یافتن بهترین تیمار موثر در باززایی در کشت بافت و بررسی تعداد گیاهچه های تولید شده انجام شد. بررسی میزان باززایی در کل گیاه، از ریز نمونه برگ، دمبرگ، ساقه و دمگل استفاده شد. پس از گندزدایی، استقرار ریز نمونه ها در محیط کشت موراشیگ و اسکوگ حاوی ترکیبات هورمونی مختلف انجام شد. بعد از انکوباسیون کشت ها در شرایط نوری و دمایی مناسب، صفات تعداد شاخساره، زمان باززایی در گیاهچه های باززا شده بررسی شد . نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تیمارها از نظر این صفات با یکدیگر در سطح پنج درصد تفاوت معنی داری دارند. مقایسه میانگین ها نشان داد که بیشترین میزان باززایی، و تعداد گیاهچه مربوط به ریز نمونه برگ مناسب تر از دیگر ریز نمونه ها آزمایش شده است، ریز نمونه برگ با تولید بیش از 50 گیاهچه در هر زیر نمونه و در زمانی کمتر از 35 روز با گیاچه هایی باززایی شده با رشد طولی مناسب تر و تراکم بیشتر به عنوان بهترین ریز نمونه در این ارقام مشخص شد.

کلیدواژه‌ها