بررسی فلورستیک منطقه دامنه‌های حرمه شهرستان فاریاب(استان کرمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باغبانی تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان،کرمان ایران

3 دانشجوی کار شناسی ارشد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی فارس

چکیده

دراین مطالعه، فلور منطقه دامنه‌های حرمه که در محدوده بین’0 o57 تا ‘42 o57 طول جغرافیای شرقی و ‘54ّ o27 تا ‘29ّ o28 عرض جغرافیایی شمالی در 5 کیلومتری شمال غربی شهرستان فاریاب واقع شده است. مورد بر رسی قرار گرفت. حداکثر ارتفاع منطقه از سطح دریا 1196 متر و حداقل ارتفاع 636 متر است و وسعتی معادل 16000 هکتار را شامل می‌شود. این منطقه از نظر جغرافیای گیاهی در محدوده رویشی منطقه ایرانی-تورانی قرار می‌گیرد در این پژوهش، گونه‌های نادر و بومزاد منطقه مشخص و پراکنش جغرافیائی و شکل زیستی گونه‌های شناسائی شده بررسی گردید. براساس این تحقیق از 211 گونه گیاهی متعلق به 162 جنس و 50 خانواده شناسایی شدند.از گونه‌های موجود در منطقه 39 گونه اندمیک ایران (18.5درصد) و 12 گونه نادر (5.7 درصد) هستند. نتایج کورولوژی کونه‌ها نشان داد که از لحاظ عناصر رویشی منطقه 41 درصد ایرانی-تورانی ،35 درصد ایرانی -تورانی وصحرا- سندی و 16 درصد صحرای سندی، 5 درصد ایرانی-تورانی و مدیترانه ای و 3 درصد باقیمانده مربوط به سایر عناصر می‌باشد. دلیل فرا وانی عناصر ایرانی- تورانی می‌تواند دوری این منطقه از مناطق رویشی دیگر باشد. مهمترین خانواده‌های گیاهی منطقه از نظر غنای گونه ای به ترتیب، Asteraceae با (36 گونه)، Poaceae با (17 گونه) و Brassicaceae با 13(گونه) عمده ترین تیره‌های گیاهی منطقه می‌باشند. از نظر شکل زیستی، در بین گیاهان منطقه تروفیت‌ها با (30.8 درصد)، همی‌کریپتوفیت‌ها با (29.9 درصد)، کامفیت‌ها با (19.4 درصد)، فانروفیت‌ها با (14.2درصد)، و ژئوفیت‌ها با 5.7 (درصد)، فراوانترین شکل‌های زیستی منطقه محسوب می‌شوند. فرم بیولوژیک گیاهان نشانگر مناطق بیابانی است که در آن تروفیت بیشترین سهم را دارد . وفور گو نه‌های تروفیت هم به ارتفاع منطقه و هم تخریب‌های شدید و آشکار ناشی از چرای مفرط، قطع درختان توسط دامداران مرتبط می‌شود.

کلیدواژه‌ها