مقایسه ساختارتشریحی–تکوینی یک گونه ازبارهنگ(Plantago lanceolata L.) در دو منطقه قائمشهر و تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران

2 دانشجو

چکیده

در این پژوهش ساختار تشریحی اندام های رویشی و زایشی گیاه بارهنگ سرنیزه ای (P.lanceolata) در دو منطقه قائمشهر و تهران، با استفاده از روش های متداول سلولی - بافت شناسی و با به کارگیری میکروسکوپ نوری بررسی و مورد مقایسه قرار گرفت. مشاهدات میکروسکوپی اندام های رویشی، ساختار متداول در گیاهان دو لپه را نشان داد. نتایج این پژوهش نشان داد که ساختار تشریحی و تکوینی اندام های رویشی و زایشی گیاه در هر دو منطقه کاملا با یکدیگر مشابه هستند و تفاوتهای مختصر ناشی از شرایط محیطی و اقلیمی‌، مربوط به تعداد لایه های فیبر چوبی در ساقه و وجود کرک بر روی برگ می‌باشد به طوریکه تعداد لایه های فیبر چوبی بر روی آوند آبکش، در منطقه قائمشهر کمی بیشتر از منطقه تهران تشخیص داده شد و همچنین در منطقه قائمشهر بر روی برگ، کرک های ترشحی و غیرترشحی مشاهده شد ولی در منطقه تهران بندرت کرک دیده می‌شود. 

کلیدواژه‌ها