بررسی دیاتومه‌های اپی لیت و تعیین ارتباط آنها با خواص فیزیکو- شیمیایی آب، در رودخانه سیاهرود، ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دامغان، گروه زیست شناسی، دامغان، ایران

3 دانشجو

چکیده

سیاهرود یکی از رودخانه‌های منشا گرفته از رشته کوههای البرز در استان مازندران بوده که دارای چندین شاخه بهم پیوسته است.مطالعه برروی میکروارگانیسم‌های این رودخانه که یکی از منابع تعیین کیفیت آب می‌باشد از اهمیت ویژه ایی برخوردار است.دیاتومه‌ها ،فلور جلبکی غالب را در اکوسیستم‌های آبی تشکیل می‌دهند.این مطالعات و تحقیقات از دی 90 تا خرداد91 انجام شد.نمونه برداری بصورت ماهیانه از بسترهای سنگ ورسوب رودخانه انجام گرفت.نمونه‌ها برای ماندگاری بهتر در محل توسط فرمالین 4درصد فیکس شدند و با استفاده از روش‌های پاتریک و ریمر از آنها لام دائمی‌تهیه شد.شناسایی دیاتومه‌ها توسط کلید‌های تخصصی و میکروسکوپ نوری انجام شد که در این روش می‌توان فراوانی آنها را نیز مشخص کرد.در این تحقیق عوامل شیمیایی -فیزیکی آب مثل دما ،اکسیژن محلول،هدایت الکتریکی،pH ،سدیم ،کلر،بیکربنات ،کلسیم و منیزیم اندازه گیری شد در کل 51 گونه متعلق به 20 جنس شناسایی شد برای تفسیر اثر فاکتورهای آب برروی ایستگاههای متفاوت آنالیزهای رسته ایی و خوشه ایی توسط نرم افزار Minitab صورت گرفت. کاهش تنوع دیاتومه‌ها از بالا دست رودخانه به سمت پایین دست رودخانه نشانه افزایش آلودگی در پایین دست و تاثیر آن بر ترکیب گونه ایی و فراوانی دیاتومه ایی رودخانه سیاهرود می‌باشد.

کلیدواژه‌ها