مطالعه آناتومی برگ هشت گونهL. Salvia متعلق به تیره Lamiaceae در استان‌های خراسان رضوی و شمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

2 گروه زیست شناسی، دانشگاه زابل

3 دانشجو

چکیده

در پژوهش حاضر به مقایسه آناتومی برگ هشت گونه از جنس  Salviaمتعلق به خانواده Lamiaceae در استانهای خراسان رضوی و شمالی پرداخته شد. بدین منظور از برگ‌های پایینی گیاه، مقاطع عرضی بسیار نازک به روش دستی تهیه گردید و پس از رنگ آمیزی مضاعف، با استفاده از میکروسکوپ نوری مطالعه شد. نتایج نشان داد که رگبرگ اصلی در برگ گونه‌های مختلف دارای اشکال متفاوت و سلول‌های اپیدرمی مکعب یا مکعب مستطیل بودند. روی برگ گونه‌های S. atropatana ، S. sclarea و S. macrosiphon کرک‌های ترشحی و غیر ترشحی دیده شد و تعداد لایه‌های کلانشیم و پارانشیم در رگبرگ اصلی و تعداد لایه‌های پارانشیم حفره ای و نردبانی در پهنک برگ گونه‌های مختلف جنس Salvia مشخص گردید. بافت مقاوم روی آبکش در گونه‌های S. macrosiphon ، S. sclarea، S. lerifolia، S. chorasanicaو,S. spinosa بصورت دسته‌های گسسته ، و در گونه‌های S. atropatana ،S. aethiopisوS. chloroluca یک دسته پیوسته بود.