اثر محلول‌پاشی اسیدسالیسیلیک در کنترل اثرات شوری Nacl بر برخی صفات کمی، کیفی و رشد گیاه جعفری(Petroselinum hortense Hoffm.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

به منظور مطالعه تاثیر اسیدسالیسیلیک در کنترل تنش شوری ناشی از نمک Nacl، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 9 تیمار شامل دو سطح کلرید سدیم 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر، اسیدسالیسیلیک در دو سطح 1 و 2 میلی‌مولار و همچنین اثر متقابل آنها در 3 تکرار انجام گردید. بذر جعفری پس از کشت در بستر مناسب، حدود 3 هفته زمان برای جوانه‌زنی نیاز دارد. سپس در هفته پنجم پس از کشت، آبیاری خاکی با محلول کلرید سدیم به مدت یک هفته هر دو روز یک‌بار انجام گردید. محلول‌پاشی با اسیدسالیسیلیک(200 میلی‌لیتر برای هر گلدان) نیز به مدت یک هفته هر دو روز یک‌بار انجام شد. گلدان بدون آبیاری با کلرید سدیم و محلول‌پاشی با اسیدسالیسیلیک به عنوان شاهد استفاده شد. صفات کمی، کیفی و آنزیمی گیاه مانند وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، کلروفیل کل برگ، پرولین و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که تیمار اسیدسالیسیلیک 2 میلی‌مولار بیشترین تاثیر را کنترل عوارض ناشی از تنش شوری داشت و نتایج آنالیز آماری تمام صفات، در سطح 1 درصد معنی‌دار شدند.