بررسی کاربرد کمپوست زباله شهری و خاکبرگ در پرورش گیاه آپارتمانی اسپاتی‌فیلوم (Spathiphyllum spp.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

انجام تحقیقات روی بسترهای کشت مختلف جهت پرورش گیاهان آپارتمانی گلدانی امری ضروری به نظر می رسد. به همین منظور در این تحقیق اثر کمپوست زباله شهری و خاکبرگ به عنوان جایگزین پیت در رشد گیاه گلدانی اسپاتی فیلوم(Spathiphyllum spp.) در قالب آزمایش فاکتوریل و بر پایه طرح کاملا تصادفی با 6 تیمار و 3 تکرار بررسی گردید. نتایج نشان داد که بسترهای کشت 35% پیت ماس + 35% کمپوست زباله شهری + 30% پرلیت، 35% پیت ماس + 35% خاکبرگ + 30% پرلیت  و همچنین 35% کمپوست زباله شهری + 35% خاکبرگ + 30% پرلیت بیشترین اثر را در شاخص های رویشی گیاه نشان دادند. با توجه به نتایج، به علت دسترسی آسان و قیمت بسیار پائین تر کمپوست زباله شهری نسبت به پیت، استفاده از این ماده به صورت ترکیب با پیت ماس و یا خاکبرگ می تواند به جای بستر کشت وارداتی، 50% پیت + 50% پرلیت، در پرورش گیاه اسپاتی فیلوم و سایر گیاهان آپارتمانی برگ زینتی در کشور مورد استفاده قرار گیرند.