تأثیر اسیدسالیسیلیک‌ بر برخی صفات کمی، کیفی و رشد گیاه ریحان(Ocimum basilicum L.) تحت تنش شوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

تحقیقات زیادی در زمینه مهار تنش شوری در گیاهان صورت گرفته است. در این پژوهش به منظور بررسی اثرات محلول‌پاشی ‌اسیدسالیسیلیک در مهار تنش شوری در رشد و عملکرد گیاه ریحان، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 9 تیمار، 3 تکرار و هر تکرار حاوی 5 گیاه، انجام شد. کلرید سدیم با دو غلظت 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر و همچنین اسید‌سالیسیلیک در دو سطح 1 و 2 میلی‌‌مولار بکاررفت. آب مقطر نیز به عنوان شاهد استفاده گردید.‌ محلول‌پاشی با اسید‌سالیسیلیک و آبیاری خاکی با محلول کلرید پتاسیم(200 میلی‌لیتر به ازای هر گلدان) به مدت یک هفته هر دو روز یک‌بار انجام شد. صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه مانند وزن تر و خشک اندام هوایی و ریشه، کلروفیل کل برگ، ویتامین ث، پرولین و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که تیمار اسید‌سالیسیلیک 2 میلی‌‌مولار بیشترین تأثیر را در بهبود صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی داشت و نتایج در سطح 1 درصد معنی‌دار شدند.