تمایل کشاورزان شهرستان گرمسار به تأمین مالی ترویج خصوصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی واحد گرمسار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ، ایران

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی ، واحد گرمسار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار ، ایران

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین انگیزه کشاورزان در تأمین مالی ترویج کشاورزی خصوصی در شهرستان گرمسار انجام شد. نمونه آماری این مطالعه، تعداد 242 نفر ازکشاورزان بودند که از پنج دهستان واز میان 8600 کشاورز با فرمول کوکران واز طریق نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه به عنوان ابزار پژوهش اصلی استفاده شد و اعتبار آن توسط تعدادی از کارشناسان بررسی شد. اعتبار ابزار نیز را از طریق تکمیل30 پرسشنامه در شهرستان سمنان مورد بررسی قرارگرفت. آلفای کرونباخ با 873/0 محاسبه شد که به معنی اعتبار پرسشنامه بود. برای تعیین انگیزه کشاورزان در تأمین مالی ترویج کشاورزی خصوصی در شهرستان گرمسار ازرگرسیون گام به گام استفاده شد که متغیرها توان تبیین 9/52 درصد این تغییرات را داشتند. نتایج نشان داد که متغیرها در هفت متغیر مرحله وارد فرآیند شدند: درگام اول خدمات ترویج مورد نیاز وارد معادله شد. در مرحله دوم نگرش نسبت به نحوه عملکرد عاملین ترویج به رگرسیون وارد شد. سپس به ترتیب میزان هزینه، مبلغ وام، رضایت از خدمات ترویجی، میزان عملکرد و در نهایت سطح تحصیلات بیشترین نقش را در انگیزه کشاورزان در تأمین مالی ترویج کشاورزی خصوصی در شهرستان گرمسار داشتند.