تأثیر بسترهای کشت مختلف بر رشد رویشی گیاه زینتی گازانیا(Gazania splendes)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده کشاورزی ، واحد گرمسار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار ، ایران

چکیده

چکیده
امروزه استفاده از کودهای بیولوژیک به عنوان طبیعی‌ترین و مطلوب‌ترین راه حل برای زنده و فعال نگه داشتن سیستم حیاتی خاک مطرح می باشد. تشدید فعالیت‌های حیاتی، ‌بهبود کیفیت و حفظ بهداشت محیط زیست و در مجموع حفظ و حمایت از سرمایه‌های ملی(خاک و آب) و منابع انرژی غیرقابل تجدید از مهم‌ترین دلایل ضرورت استفاده از کودهای بیولوژیک محسوب می‌شوند. در این پژوهش تلاش گردیده است تأثیرکودهای بیولوژیک در قالب بستر کشت بر تولید گیاه گازانیا به عنوان یک گیاه زینتی با کاربرد بسیار زیاد در فضای سبز بررسی شود. برای این منظور آزمایشی در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 5 تکرار اجرا شد. بسترهای کشت به کار رفته شامل کوکوپیت، ورمی کمپوست، خاک باغچه، خاک برگ جنگلی و پرلیت بودند. پس از گلدهی شاخص های طول گیاه ، تعداد برگ،  ماندگاری گل، تعداد گل در بوته، وزن خشک، وزن تر اندازه گیری شده و نتایج با هم مقایسه گردیدند. مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در دو سطح ۱% و ۵% انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر خاک جنگلی50% + خاک باغچه50%  و ورمی کمپوست50% + خاک باغچه50% بر کلیه صفات معنی دار شدند. مقایسه میانگین صفات مورفولوژیک بر اساس آزمون دانکن نشان داد که در کلیه صفات کود ورمی کمپوست + خاک باغچه نسبت به شاهد بیش‌ترین افزایش را داشت. بنابراین نتایج فوق نشان از برتری کود ورمی کمپوست+ خاک باغچه در محیط کشت گازانیا داشت.