بررسی ترکیبهای شیمیایی اسانس زرشک وحشی (Berberis integerrima)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران

2 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی ترکیب‌های شیمیایی اسانس زرشک وحشی (Berberis integerrima) در دو منطقه اولنگ وشاهکوه می‌باشد. پژوهش حاضر، مطالعه پژوهشی- کاربردی می‌باشد. ترکیبات فنلی؛ فلاونوئیدی؛ آنتی اکسیدانی؛ آلکالوئیدی و قند از طریق دستگاه اسپکتروفتومتر جداسازی و تعیین غلظت شد. آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار صورت گرفت. مقایسه میانگین با آزمون دانکن در سطح احتمال 5 درصد تعیین شد. آنالیز آماری با استفاده از نرم­افزار SPSS 21 و رسم شکل‌ها نیز با استفاده از 2010Excel انجام شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میزان ترکیبات مؤثره (فنلی؛ فلاونوئیدی؛ آنتی اکسیدانی؛ آلکالوئیدی و قند) در اندام‌های مختلف گیاه زرشک وحشی Berberis integerrima با یکدیگر تفاوت داشته است. بطوریکه بیشترین میزان ترکیبات مؤثره در میوه و کمترین میزان در ساقه مشاهده است. همچنین بررسی‌های مقایسه‌ای بین دو منطقه حاکی از آن بود که کلیه ترکیبات مؤثره گیاه زرشک وحشیBerberisintegerrima در منطقه شاهکوه بیشتر از منطقه اولنگ بوده است.