بررسی کاربرد محلول‌پاشی پیش از برداشت پلی آمین‌ها بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و عمر پس از برداشت گل‌های شاخه بریده رز (Rosa Hybrids) رقم grand prix

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق اثرات پلی آمین­ها (پوتریسین، اسپرمین و اسپرمیدین) بر گل‌های شاخه بریده رز مورد بررسی قرارگرفت. پلی آمین‌ها هر یک در دو سطح (100 و 200 میلی‌گرم در لیتر) در ترکیب با نانو ذرات نقره و ساکارز مورد استفاده قرارگرفتند. طرح آماری این آزمایش کاملاً تصادفی بود و صفاتی مانند وزن تر نسبی، قطر گل، جذب شده، کلروفیل کل برگ، فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز و طول عمر مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج آزمایش نشان داد که افزایش سطح اسپرمین به 200 میلی‌گرم در لیتر موجب افزایش طول عمر، قطر گل، وزن تر نسبی، جذب شده، کلروفیل کل برگ و فعالیت آنزیم سوپراکسیددیسموتاز شد.