بررسی تاثیرات متقابل نگهداری گل‌های شاخه بریده ژربرا (Gerbera jamesonii) و مریم (Polianthus tuberosa) بر دوام عمر، برخی خصوصیات کمی و کیفی در محلول گلجایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

گل‌های شاخه بریده مریم و ژربرا از مهم‌ترین گل‌های شاخه بریده در بازار جهانی می‌باشند. در این پژوهش، آزمایشی بصورت طرح کاملاً تصادفی با 12 تیمار و 3 تکرار به منظور بررسی اثرات کاربرد پس از برداشت اتانول و ساکارز روی خصوصیات کیفی و عمر گلجای گل‌های شاخه بریده مریم و ژربرا انجام شد. گل‌های شاخه بریده مریم و ژربرا پس از برداشت درون محلول‌های نگهدارنده حاوی ساکارز 4 درصد، اتانول 5/2 درصد و اتانول به همراه ساکارز 4 درصد قرارداده شدند. نتایج نشان داد که استفاده از اتانول به همراه ساکارز موجب افزایش ماندگاری گل‌های بریده ژربرا و مریم شد. تیمار ترکیب اتانول به همراه ساکارز خصوصیات کمی و کیفی و ماندگاری را نسبت به شاهد در سطح احتمال 1 درصد بطور معنی‌داری افزایش داد. همچنین گل‌های شاخه بریده ژربرا و مریم در نگهداری به تنهایی ماندگاری بالاتری نسبت به نگهداری همزمان نشان دادند.