اثرات اسیدجیبرلیک، اسیدسالیسیلیک و بنزیل‌آدنین در مرحله پیش و پس از برداشت بر برخی صفات فیزیولوژیکی، آنزیمی و عمر گلجایی ژربرا Gerbera jamesonii cv. sorbet

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثرات اسیدجیبرلیک، اسیدسالیسیلیک و بنزیل‌آدنین در مرحله پیش و پس از برداشت بر برخی صفات فیزیولوژیکی، آنزیمی و عمر گلجایی ژربرا (Gerbera jamesonii) که از جمله مهمترین گل‌های شاخه بریده در سراسر دنیا می‌باشد برای افزایش کیفیت، مدت نگهداری و به حداقل رساندن ضایعات پس از برداشت انجام شد. به همین منظور دو آزمایش بر پایه طرح کاملاً تصادفی با 8 تیمار و 3 تکرار روی گل‌های شاخه بریده ژربرا رقم ‘sorbet’ انجام گرفت. در آزمایش اول کاربرد کوتاه مدت (24 ساعت)، اسیدجیبرلیک، اسیدسالیسیلیک و بنزیل‌آدنین در 2 سطح (ppm 50،100) و سپس محلول نگهدارنده نانوذرات نقره ppm 3 به همراه ساکارز 3% بکاررفت. در آزمایش دوم، محلول‌پاشی پیش از برداشت اسیدجیبرلیک، اسیدسالیسیلیک و بنزیل‌آدنین در 2 سطح (ppm 50،25) انجام و سپس گل‌های شاخه بریده به محلول نگهدارنده نانوذرات نقره ppm 3 به همراه ساکارز 3% انتقال یافت. نانوذرات نقره ppm 3 به همراه ساکارز 3% و آب مقطر در هر دو آزمایش بعنوان شاهد بود. در طی آزمایش صفات وزن تر نسبی، شاخص ثبات غشاء سلول، آنتوسیانین گلبرگ، فعالیت آنزیم‌های فنیل‌آلانین آمونیالیاز و سوپراکسید دیسموتا و عمر گلجایی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که در هر دو آزمایش تفاوت معنی‌داری بین شاهد و تیمارها وجود دارد و در بین غلظت‌های اسیدجیبرلیک، اسیدسالیسیلیک و بنزیل‌آدنین، در آزمایش اول، اسیدسالیسیلیک ppm100 و در آزمایش دوم، اسیدسالیسیلیک ppm50 سپس محلول نگهدارنده نانوذرات نقره به همراه ساکارز، مطلوب‌ترین اثرات را بر صفات کیفی، آنزیمی و ماندگاری نسبت به سایر تیمارها داشتند.