تأثیر محلول‌پاشی نمک‌های سیلیسیم بر صفات فیزیولوژیکی و آنزیمی گل رز (Rosa hybrids) رقم grand prix

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

پژوهش به منظور بررسی تأثیر محلول‌پاشی ترکیبات سیلیسیم با هفت تیمار، سه تکرار و هر تکرار شامل سه گلدان بر صفات فیزیولوژیکی و آنزیمی گل رز انجام شد. تیمارها شامل سیلیکات سدیم، سیلیکات کلسیم و سیلیکات پتاسیم هر کدام با دو سطح 25 و 50 میلی‌گرم در لیتر و گلدان بدون محلول‌پاشی به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. محلول‌پاشی گلدان‌ها و مرتبه در هفته اول در پایه‌های یکسان انجام گردید و صفاتی مانند آنتوسیانین گلبرگ، کلروفیل کل برگ، فعالیت آنزیم فنیل‌آلانین آمونیالیاز، سیلیسیم برگ و ماندگاری گل روی بوته ارزیابی شد. نتایج آزمایش نشان داد که تیمار سیلیسیکات کلسیم 50 میلی‌گرم در لیتر بیشترین تأثیر را در بهبود صفات مورد ارزیابی داشت و نتایج در سطح یک درصد از نظر آماری معنی‌دار شدند.