بررسی تأثیر محلول‌پاشی فرم‌های مختلف روی، بر خصوصیات کیفی میوه‌ی انار رقم ملس تبریزی (Punica granatum cv. malas tabrizi)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق تأثیر تیمارهای محلول‌پاشی فرم‌های مختلف کود روی در غلظت‌های گوناگون بر برخی صفات کیفی انار رقم ملس تبریزی مورد مطالعه قرارگرفته است. استفاده از تیمار نانو کلات روی با غلظت mgl-1500 تأثیر معناداری بر افزایش درصد دانه‌ها، درصد پوست و پالپ، وزن خشک صد دانه، وزن خشک پوست و پالپ، درصد محتوای نسبی صد دانه و درصد محتوای نسبی پوست و پالپ میوه داشت. علاوه بر آن تیمار سولفات روی با غلظت mgl-1 1500 بر تمامی صفات ذکر شده اثر سمیت داشته و موجب کاهش تمامی آنها به طور چشمگیری شده است. لذا نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد استفاده از محلول‌پاشی نانوکلات روی نسبت به سولفات روی از تاثیرات بهتری برخوردار بوده و غلظت mgl-1500 آن در محلول‌پاشی‌ها توصیه می‌گردد که بهبود کیفی میوه‌ی انار در پی دارد.
کلمات کلیدی: انار، سولفات روی، نانو کلات روی