اشتقاق توابع انتقالی در خاک‌های آهکی شمال گرمسار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

چکیده
 معمولاً حرکت آب در خاک و در منطقه ریشه گیاه در شرایطی رخ می‌دهد که خاک حالت غیراشباع دارد. از جمله خواص این بخش می‌توان به منحنی رطوبتی خاک اشاره کرد که برای کمی کردن آن از روش‌های مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‌شود. اندازه‌گیری مستقیم این ویژگی‌ وقت‌گیر و هزینه بر می‌باشد، بنابراین روش‌های غیرمستقیم مانند استفاده از توابع انتقالی خاک یا PTFs مورد توجه قرارگرفته است. در این پژوهش تلاش شده است با در نظر گرفتن ذرات آهک به عنوان جزء مستقل در خاک منحنی رطوبتی خاک با استفاده از توابع انتقالی تعیین گردد. به همین منظور، 50 نمونه خاک از خاک‌های آهکی شهرستان گرمسار به صورت تصادفی انتخاب گردید. فراوانی نسبی ذرات خاک، جرم ویژه ظاهری و درصد آهک به عنوان ویژگی‌های زودیافت و منحنی رطوبتی در مکش‌های 0، 33، 50، 100، 300، 500 و 1500 کیلوپاسکال به عنوان ویژگی‌های دیریافت مدنظر قرارگرفتند. نتایج حاصله نشان داد که مقدار آهک به عنوان مهم‌ترین پارامتر مستقل در توابع انتقالی خاکهای آهکی بیشترین تأثیر را در مکش‌های بیش از 300 کیلوپاسکال ونیز بر مقدار رطوبت باقی مانده خاک می‌گذارد.

دوره 11، شماره 1.2
شهریور 1395
صفحه 5-12
  • تاریخ دریافت: 01 فروردین 1396
  • تاریخ بازنگری: 29 فروردین 1396
  • تاریخ پذیرش: 29 اردیبهشت 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 29 اردیبهشت 1396