اثر کاربرد غلظت‌های مختلف متیل‌جاسمونات در پس از برداشت بر صفات کمی، کیفی و عمر گلجایی گل شاخه بریده میخک خوشه‌ای(Dianthus caryophyllus) رقم tessino

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باغبانی ، دانشکده کشاورزی ، واحد گرمسار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار ، ایران

2 گروه علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران


دوره 11، شماره 3.4
اسفند 1395
صفحه 55-62
  • تاریخ دریافت: 01 اردیبهشت 1396
  • تاریخ بازنگری: 28 اردیبهشت 1396
  • تاریخ پذیرش: 28 خرداد 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 28 خرداد 1396