اثر کاربرد غلظت‌های مختلف متیل‌جاسمونات در پس از برداشت بر صفات کمی، کیفی و عمر گلجایی گل شاخه بریده میخک خوشه‌ای(Dianthus caryophyllus) رقم tessino

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه باغبانی ، دانشکده کشاورزی ، واحد گرمسار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار ، ایران

2 گروه علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران