ارزیابی صفات مرتبط با کیفیت میوه خیار در ارقام محلی و تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی پردیس ابو ریحان دانشگاه تهران ، پاکدشت ، ایران

2 گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی ، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران ، پاکدشت ، ایران

3 گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی پردیس ،ابوریحان دانشگاه تهران ، پاکدشت ، ایران