بررسی کارایی روش اخلال در جفتگیری برای کنترل خسارت کرم خوشه‌خوار انگورLobesia botrana(Denis & Schiffermüller) (Lep:Tortricidae)، بوسیله دو محصول تجاری در باغ‌های انگور استان قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 محقق حشره شناسی کشاورزی بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

2 بخش تحقیقات حشره شناسی کشاورزی ، ستاد موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ، تهران ، ایران

3 مدیریت حفاظت نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین ، قزوین ، ایران

4 بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین ، قزوین ، ایران