بررسی اثر متقابل شاخص‌های کنترل کیفی سموم و کیفیت آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، تهران ، ایران

2 گروه حشره شناسی ، دانشکده کشاورزی ، واحد گرمسار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار ، ایران


دوره 11، شماره 3.4
اسفند 1395
صفحه 23-34
  • تاریخ دریافت: 01 اردیبهشت 1396
  • تاریخ بازنگری: 28 اردیبهشت 1396
  • تاریخ پذیرش: 28 خرداد 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 28 خرداد 1396