بررسی اثر متقابل شاخص‌های کنترل کیفی سموم و کیفیت آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور ، سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی ، تهران ، ایران

2 گروه حشره شناسی ، دانشکده کشاورزی ، واحد گرمسار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار ، ایران