تاثیر ورمی کمپوست بر شاخص های رشدی ومیزان کلروفیل گیاه توت فرنگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 دانشکده کشاورزی ، واحد گرمسار ، دانشگاه آزاد اسلامی ، گرمسار ، ایران

3 گروه بیماری‌شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران


دوره 11، شماره 3.4
اسفند 1395
صفحه 15-22
  • تاریخ دریافت: 01 اردیبهشت 1396
  • تاریخ بازنگری: 28 اردیبهشت 1396
  • تاریخ پذیرش: 28 خرداد 1396
  • تاریخ اولین انتشار: 28 خرداد 1396