ارزیابی برخی صفات کمی وکیفی گل رز (Rosa Hybrids) رقم black magic با محلول پاشی پیش از برداشت اسید سیتریک و اسید نالیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم باغبانی ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی ، واحد علوم تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران