مکانیسم الگو دهی مریستم ساقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست‌شناسی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران