اثر اسید هیومیک و کلات آهن بر عملکرد کمی و کیفی گیاه مرزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران

2 گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران