تحلیل عوامل و راهبردهای تقویت تولید ملی در بخش کشاورزی و شیلات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران