آبشارهای پروتئین کیناز فعال شده با میتوژن در سیگنالینگ و تکامل رشد گیاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست‌شناسی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران