بررسی تأثیر دو قارچکش جدید بلیس و کولیس در کنترل شیمیایی سفیدک سطحی هلو و شلیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین، قزوین، ایران

2 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، مازندران، ایران