بررسی کارآیی زنبورهای پارازیتوئید سفید بالک‌های خیار گلخانه‏‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات حشره‌شناسی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 بخش تحقیقات کنترل بیولوژیک، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران