بررسی ارزش تاکسونومیکی صفات مورفولوژیک در مقایسه با صفات میکرومورفولوژیک دانه گرده در تائید جایگاه تاکسونومیکی جنس Polygonatum در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زیست‌شناسی، دانشکده کشاورزی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران