تاثیر محلول‌پاشی گلوتامین، اسید سیتریک و اسید مالیک بر شاخص‌های رشد و کیفیت و مورفولوژی گیاه شیرین بیان(Glycyrrhiza glabra

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 گروه میکروبیولوژی، دانشکده کشاورزی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران