پاسخ فیزیولوژیکی نهال‌های برگ نو(Ligustrum vulgare) تحت تنش سرب و کادمیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

2 مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع ایران، تهران، ایران

3 گروه اکولوژی جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران