اثر محلول‌پاشی روی و اسید هیومیک بر فیزیولوژی رشد و اجزای اسانس گیاه بادرنجبویه(Melissa officinalis)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران