کلیدواژه‌ها = اسید جیبرلیک
تعداد مقالات: 1
1. اثر سربرداری بر ویژگی‌های جعفری آفریقایی (Tagetes erecta) تحت تیمار اسیدجیبرلیک

دوره 13، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-50

مژگان شهدنژاد؛ محمدعلی بهمنیار؛ وحید اکبرپور؛ فهیمه صالحی؛ علی صالحی ساردویی