نویسنده = زهرا اوراقی اردبیلی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیراسید سالیسیلیک بر ویژگی های برگ گیاه آنتوریوم تحت تنش شوری

دوره 13، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 9-14

الهام مطلبی؛ زهرا اوراقی اردبیلی؛ مرجان خیری


2. القا تغییرات در رشد و فیزیولوژی گیاه ریحان در اثر بکارگیری سلنیوم و متیونین

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 39-45

مهرانا عسگری؛ زهرا اوراقی اردبیلی