نویسنده = مهرانا عسگری
تعداد مقالات: 1
1. القا تغییرات در رشد و فیزیولوژی گیاه ریحان در اثر بکارگیری سلنیوم و متیونین

دوره 13، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 39-45

مهرانا عسگری؛ زهرا اوراقی اردبیلی