نویسنده = ابراهیم ناعمی
تعداد مقالات: 1
1. اثر فاصله کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد گیاه سیر ((Allium sativum L. در شرق استان مازندران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 25-32

ابراهیم ناعمی؛ سوفیا سروری؛ حسن باقریان لمراسکی