نویسنده = ابراهیم پناه پور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر شیرابه کمپوست زباله شهری بر غلظت برخی از کاتیون‌ها و آنیون‌های محلول خاک در مدیریت‌های مختلف آبیاری

دوره 9، شماره 3.4، زمستان 1393، صفحه 17-26

ابراهیم پناه پور؛ ابراهیم پذیرا؛ پیام نجفی؛ عبدالامیر معزی


2. آزادسازی فسفر قابل استفاده با کاربرد کودهای آلی و شیمیایی و جذب آن توسط گندم در خاک‌های آهکی

دوره 8، شماره 3.4، زمستان 1392، صفحه 29-40

جعفر شهابی فر؛ ابراهیم پناه پور؛ فرهاد مشیری؛ علی غلامی؛ مهرزاد مستشاری