نویسنده = حمیده حیدری نژاد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تنوع ژنتیکی بنفشه‌ آفریقایی با استفاده از مارکر مولکولی RAPD

دوره 8، شماره 1، بهار 1392، صفحه 63-69

حمیده حیدری نژاد؛ مصطفی عبادی؛ حسین عباس پور