نویسنده = فاطمه پژم
تعداد مقالات: 2
1. مکانیسم الگو دهی مریستم ساقه

دوره 12، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 41-48

طاهره میراخورلی؛ فاطمه پژم