نویسنده = محبوبه مظهری
تعداد مقالات: 2
1. ارائه مدلهای عصبی فازی برای دمای خاک با استفاده از داده‌های هواشناسی در دو اقلیم متفاوت

دوره 14، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 47-54

محبوبه مظهری؛ ساجده اصغرزاده؛ سامان ملک نیا؛ الهام مطلبی


2. بررسی انتقال کادمیوم در ستون خاک آهکی توسط نمک‌های مختلف محلول در آب آبیاری

دوره 12، شماره 1، بهار 1396، صفحه 21-26

سامان ملک نیا؛ علی خانمیرزایی فرد؛ مهدی اکبری؛ محبوبه مظهری